X Range Plain Norfolk Tankard

X Range Plain Norfolk Tankard